Statutter for Sponsor- og Eventprisen

Statutter for Sponsor- og Eventprisen, sist endret av styret i Sponsor- og Eventforeningen, desember 2020

Formål og kriterier for Sponsor- og Eventprisen

 • 1 Prisens navn
  Prisens navn er Sponsor- og Eventprisen og deles ut årlig til sponsor(er), sponsorobjekt(er), event(s) og eventuelt rådgiver som har gjort seg fortjent til det. Sponsor- og Eventprisen deles ut av Sponsor- og Eventforeningen i Norge.
 • 2 Bakgrunn for prisen
  Sponsor- og Eventprisen, tidligere SPOT-prisen, ble opprettet av daværende Sponsorforeningen i juni 2001. Prisen er ett av flere virkemidler som skal bidra til at Sponsor- og Eventforeningens formål om kompetanseutvikling og økt forståelse for sponsing og event blir oppfylt.
 • 3 Prisens formål
  Sponsor- og Eventprisen skal gis til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har sitt virke i Norge. Prisen kan også gis til enkeltpersoner. Dersom prosjektets idé kan tilskrives flere parter, bør prisen tildeles prosjekteier og rådgiver i fellesskap. Med rådgiver menes eventselskap, sponsorrådgiver, analysefirma, PR-byrå, mediebyrå, reklamebyrå eller tilsvarende. En eventuell delt pris må foreslås ved påmelding.

Prisen kan tildeles sponsor– eller eventengasjementer inntil ett år etter endt gjennomføring. Det er ingen begrensing på prosjektets/kandidaturets varighet, men det forutsettes et engasjement med aktualitet.

Det er Sponsor- og Eventforeningens hensikt at Sponsor- og Eventprisen skal være en honnør til mottager, være en spore til videre arbeid og til inspirasjon for andre. Sponsor- og Eventprisen skal være en anerkjennelse for dokumentert, målrettet, strategisk og nyskapende arbeid med bruk av sponsing eller event som kommersielt virkemiddel. Målene og resultatene skal kunne beskrives.

Generelt for alle kategorier gjelder følgende:

Prisen skal gå til et selskap/byrå/objekt/organisasjon/institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med den aktuelle kategorien og som kan vise til betydelige og dokumenterbare resultater. Vinneren skal ha bidratt til å inspirere andre og fremme den aktuelle kategorien som fagområde.

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i hver kategori.

 • 4 Oppnevnelse av jury
  Sponsor- og Eventforeningens styre oppnevner to juryer, en jury for sponsorpriser og en jury for eventpriser, på 8 personer i hver jury. Medlemmene av juryen søkes sammensatt av personer med bred kompetanse og variert erfaring fra bruk av sponsing og event som virkemiddel.

Sponsorjury 

 • 3 næringsliv/sponsorer
 • 3 objekter
 • 1 akademia/rådgiver
 • 1 representant fra styret

Eventjury 

 • 3 næringsliv/eventkjøpere
 • 3 eventbyråer
 • 1 akademia/rådgiver
 • 1 representant fra styret

Det utnevnes en juryleder i hver av juryene som er representanter fra styret. Andre priser, som kan gå til aktører i begge markeder, deles ut av en hovedjury bestående av begge jurylederne. Fagjuryene skal nominere inntil 3 case i hver av disse prisene som hovedjuryen skal vurdere.

Sponsor- og Eventforeningens styre skal være representert med inntil 2 medlemmer. Styret oppnevner sin representasjon i juryen. Normalt oppnevnes medlemmene av juryen for ett år. Minimum ett jurymedlem bør gjenvelges for bl.a. å sikre kontinuitet i juryens arbeidsprosesser.
Juryenes leder skal være en person som oppfattes som objektiv og nøytral, og bør derfor være verken fra sponsor, objekt eller eventbyrå.

 • 5 Juryens oppgaver
  Juryens medlemmer skal delta i juryens arbeid for å oppfylle prisens formål og premisser slik det er beskrevet i vedtektene.
  Det er åpen forslagsrett til Sponsor- og Eventprisen. Søknader mottas via elektronisk søknadsskjema.
  Vi oppfordrer primært til at kandidatene melder inn sitt eget kandidatur. Dette gjelder ikke ”Årets Bransjepris” og Sponsor- og Eventforeningens Hederspris.
  Juryens medlemmer skal finne frem til og nominere inntil fem kandidater i hver kategori. Juryen utarbeider en prioritert og skriftlig begrunnet innstilling og foretar en beslutning vedrørende valg av prisvinner, med unntak av Årets Bransjepris hvor vinneren stemmes frem av medlemmer i foreningen. Ved informasjonsbehov utenfor juryens kompetansefelt, kan sakkyndige uttalelser innhentes. De enkelte medlemmers forslag skal gis innen en fastsatt tidsfrist.

Arbeidet i juryen består av:

 • Delta i ett til to møter per prisutdeling
 • Gjøre et selvstendig arbeid ved å frembringe begrunnede kandidatforslag innen avtalte frister
 • Delta i drøftinger og avstemming tilknyttet kåring av hvert års nominerte og prisvinnere
 • Bidra til å fremme prisens anseelse gjennom arbeidet i juryen

Juryens medlemmer skal opplyse om habilitet ved drøfting av kandidater. Hvis det kan stilles spørsmål ved juryleder og jurymedlemmers habilitet, direkte eller indirekte, må disse fratre ved alt juryarbeid innenfor den gjeldende kategori. Dette omfatter både diskusjoner og vurderinger rundt nominasjoner og valg av vinner. 
Juryens arbeid honoreres ikke.

 • 6 Juryens avgjørelse
  Beslutning om tildeling krever minimum 2/3 flertall for samme kandidat. Oppnår ikke noen av de foreslåtte kandidater et slikt flertall, kan nye begrunnede forslag presenteres for juryens medlemmer. Ved fornyet behandling kan tidligere forslag opprettholdes. Juryens avgjørelse er endelig.
 • 7 Offentliggjøring og prisutdeling
  Juryens avgjørelse og begrunnelse offentliggjøres av Sponsor- og Eventforeningens styre. Prisen, et fysisk symbol samt et diplom, overrekkes prisvinner ved en egnet høytidelighet, p.t. på det årlige Sponsor- og Eventprisen arrangementet. Alle nominerte kandidater mottar diplom. I de tilfeller hvor nominasjonen er delt mellom flere aktører, mottar hver aktør diplom. Det overrekkes kun ett fysisk symbol pr. kategori.
 • 8 Taushetsplikt
  Juryens arbeid tilknyttet Sponsor- og Eventprisen er strengt konfidensielt.
  Den ervervede kunnskapen om de ulike kandidatene skal ikke brukes eller refereres til i etterkant.
 • 9 Endring av vedtektene
  Disse vedtektene kan endres av styret i Sponsor- og Eventforeningen etter samråd med juryen.

 

 

Statutter

Endringene i statuttene for sponsor- og eventprisen er gjort for å tydeliggjøre skillet mellom prisene og deres kriterier. Prisene er delt inn i henhold til den etablerte kategoriseringen av sponsormarkedet, der det skilles mellom tre hovedmarkeder: Sosio (veldedige organisasjoner), kultur og idrett.

 

PRISER

Spons – jury stemmer

 

 1. Årets sosiosponsor

Årets sosiosponsor går til et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom sponsing av en veldedig organisasjon har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi, aktivering og effektmåling.

 

 

 1. Årets kultursponsor

Årets kultursponsor går til et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom sponsing av et kulturobjekt har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi, aktivering og effektmåling.

 

 

 1. Årets Idrettssponsor

Årets idrettssponsor går til et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom sponsing av et idrettsobjekt har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi, aktivering og effektmåling.

 

 

Objekt – jury stemmer 

 

 1. Årets sosioobjekt 

Prisen tildeles et sosioobjekt (veldedig organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker/behov samt/eller å utvikle sponsorkonsepter/prosjekt tilpasset sponsor. Ved juryering vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.

 

 1. Årets kulturobjekt

Prisen tildeles et kulturobjekt (individ, gruppe eller organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker/behov samt/eller å utvikle sponsorkonsepter/prosjekt tilpasset sponsor. Ved juryering vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.

 

 1. Årets idrettsobjekt 

Prisen tildeles et idrettsobjekt (individ, lag eller organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker/behov samt/eller å utvikle sponsorkonsepter/prosjekt tilpasset sponsor. Ved juryering vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.

 

               

 1.  Årets sponsorat

Årets sponsorat går til en sponsor og et objekt som har benyttet sponsoratet som en plattform for strategisk samarbeid. Prisen anerkjenner at sponsing kan benyttes for å skape nye verdier sammen, gjennom å innlemme ressurser i et felles prosjekt. Prisen deles ut til et samarbeid der det kan dokumenteres at partene har brukt komplementære ressurser for å skape noe nytt (innovere). Nyskapning/nyvinning kjennetegnes eksempelvis ved at man har nådd ut til et nytt marked, har brukt en ny metode, introduser en tjeneste eller løsning som samtidig har oppnådd ønsket effekt.

 

Event – jury stemmer 

 1. Årets B2C event

Prisen Årets business 2 consumer event skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som gjennom målrettet og strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon eksternt. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. Årets business 2 consumer event deles ut til den bedrift som har benyttet opplevelsesbasert kommunikasjon direkte mot sluttbruker optimalt.  

 

 1. Årets B2B event

Prisen Business to Business event skal gå til en organisasjon som gjennom strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon innen B2B markedet. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien.  

 

 1. Årets produktlansering

Årets produktlansering innen event skal gå til en organisasjon som gjennom strategisk bruk av event som markedskanal, har lansert et nytt produkt enten internt eller eksternt. Vinneren skal ha veldokumenterte resultater som underbygger at både produktet og lanseringen har vært suksessfulle. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. 

 

 1. Årets intern event

Årets interne event skal gå til en organisasjon som har benyttet event som motivasjon for de ansatte slik at selskapet har hatt en meget positiv utvikling innenfor de områder som eventet skulle belyse. Vinner bidraget må dokumentere status på effekt i forkant og i etterkant av eventet. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. 

 

 

 1. Årets event 

Prisen årets event deles ut til det selskap, organisasjon eller institusjon som på best mulig vis har utnyttet potensialet som ligger i event som markedskanal. For å vinne denne prisen må organisasjonen ha vunnet minst en av de øvrige event kategoriene. Denne prisen kan ikke søkes. Prisen er hovedprisen innenfor eventkategorien 

 

      5. Årets messestand 

Prisen Årets messestand skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som gjennom målrettet og strategisk arbeid har brukt messestand som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon eksternt eller internt. Messestand skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. Årets messestand deles ut til den bedriften som har klart å få frem gode budskap både design- og opplevelsesmessig mot sluttbruker.

 

 

Årets Bransjepris
Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event til ekstraordinær inspirasjon og læring for andre i bransjen. Denne klassen kan vinnes av samme søker/prosjekt som eventuelt også er nominert/vinner av annen kategori. Det er ikke søknadsrett i denne kategorien. Vinneren kan kåres på bakgrunn av innsendte søknader til de andre kategoriene eller basert på juryenes egne innspill eller tips fra sponsor-/eventbransjen. Bransjen, gjennom medlemmene i foreningen, stemmer frem vinneren blant de nominerte gjennom en online løsning. Vinneren offentliggjøre sammen med de øvrige vinnerne under bransjearrangementet.

I tillegg til de ovennevnte priser har Sponsor- og Eventforeningens styre anledning til å dele ut en Hederspris.

Sponsor- og Eventforeningens Hederspris:
Styret har mulighet til å dele ut en hederspris hvert år. Prisen skal gå til en navngitt person eller bedrift/institusjon/organisasjon som har gjort noe ekstraordinært bra over tid for å fremme sponsing og/eller event som fagområde. (Denne kan deles ut til andre enn de som har meldt seg inn som kandidat til Sponsor- og Eventprisen.)


 

Oslo, 15. desember 2020
Gunnar Nybø
Styreleder
Sponsor- og Eventforeningen