Spørsmål og svar - oppdateres jevnlig.

Privateide arrangørselskaper faller utenfor kompensasjonsordninger.

Privateide arrangørselskaper faller utenfor kompensasjonsordningen til idretten og frivilligheten, og når det gjelder kompensasjonsordningen for næringslivet, så er den foreslått å gjelde ved dokumentert reduksjon i omsetning (20/30 %) som følge av Corona-situasjonen frem til og med mai måned. Dvs at private arrangører som ikke opplever betydelig omsetningsfall i mars/april/mai p.t. ser ut til å falle utenfor ordningen (men det er åpnet for at ordningen vil forlenges).

Når det gjelder den fortløpende vurderingen på hvilket tidspunkt (hvor lang tid i forveien) et arrangementet bør/må avlyses som følge av Corona-situasjonen, så må dette vurderes helt konkret. Styret og daglig leder må følge situasjonen nøye og de bør dokumentere sine vurderinger og beslutninger på en god og etterrettelig måte, og gjerne innhente råd fra fagkyndige.

Når det gjelder spørsmålet om man som arrangør har rett til å beholde offentlig tilskudd ved en eventuell avlysning, så vil svaret være avhengig av hvilke premisser som ligger til grunn for tilskuddet. Normalt vil det jo være en forutsetning for tilskuddet at arrangementet faktisk gjennomføres, men det må som nevnt vurderes konkret. Et sentralt punkt her vil være når tilskuddet utbetales og benyttes, herunder om arrangøren da hadde rimelig grunn til å anta at arrangementet ville bli gjennomført og således ikke kan lastes for å ha brukt tilskuddet.

 

Om refusjon av deltakeravgift og billettvederlag ved utsettelse eller avlysning av arrangementer  

1. Innledende

I forbindelse med utbruddet av Coronaviruset har vårt advokatfirma bistått arrangører av ulike arrangementer med å vurdere arrangørens (eventuelle) plikt til å refundere deltakeravgifter og billettvederlag mv dersom arrangementet må utsettes eller avlyses. Nedenfor følger en oppsummering av de rettslige utgangspunktene og våre vurderinger i den forbindelse.

 

  1. Rettslige vurderinger

2.1 Force majeure

Det vil normalt anses som en force majeure situasjon dersom et arrangement må utsettes eller avlyses på grunn av pålegg fattet av myndighetene som følge av utbruddet av Coronaviruset (forutsatt at arrangøren ikke kunne ha forutsett hendelsen da avtalen med deltaker eller billettkjøper ble inngått). En nedleggelse av forbud mot større møter i medhold av smittevernloven vil utgjøre et slikt pålegg.

En slik force majeure situasjon innebærer at en deltaker eller en billettkjøper normalt må akseptere at arrangementet utsettes uten å kunne kreve deltakeravgiften eller billettvederlaget refundert. Når force majeure situasjonen opphører, vil arrangørens plikt til å avholde arrangementet gjeninntre. Rettslig sett kan man derfor si at arrangørens «leveringsplikt» suspenderes så lenge den aktuelle hindringen foreligger (force majeure situasjonen). Hvor langvarig en utsettelse kan være før den i realiteten må anses som en avlysning må vurderes konkret.

 

Dersom arrangøren beslutter å avlyse arrangementet som følge av force majeure situasjonen, er det rettslige utgangspunktet at deltakeren eller billettkjøperen har krav på refusjon av deltakeravgiften/billettvederlaget. Dette følger av det kjøpsrettslige prinsippet om «ytelse mot ytelse».  

 

2.2 Avlysningsklausuler

Dersom arrangøren har fraskrevet seg sitt ansvar for refusjon gjennom en avlysningsklausul, blir den rettslige problemstillingen om avlysningsklausulen er gyldig (rettslig bindende for deltaker/billettkjøper). Konkret blir spørsmålet om den aktuelle klausulen er rimelig, og da særlig sett hen til de rettigheter en forbruker har etter prinsippene i forbrukerkjøpsloven og øvrig lovgivning. Det er derfor nødvendig at arrangøren foretar grundige vurderinger av en eventuell avlysningsklausul før det tas en beslutning om refusjon/ikke-refusjon. Dette vil også kunne ha betydning for arrangørens rett til kompensasjon gjennom den bebudede kompensasjonsordningen for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet.

 

2.3 Varsling

Vi gjør avslutningsvis oppmerksom på at det er viktig at arrangøren varsler deltakerne eller billettkjøperne så raskt som mulig etter at det er besluttet at arrangementet blir utsatt eller avlyst. Dersom dette ikke gjøres kan arrangøren også bli ansvarlig for tap/kostnader utover deltakeravgiften/billettvederlaget.

 

 

Spørsmål:

Kan en sponsoravtale heves eller sies opp av sponsoren som følge av korona-situasjonen? Kan de påberope seg "force majeure"?

 

Svar:

Korona-situasjonen innebærer at mange aktører i næringslivet ikke kan drifte virksomheten som normalt og at de derfor må nedskalere betydelig. Mange vil da søke å spare penger der de kan, og herunder vurdere om de kan heve eller si opp inngåtte sponsoravtaler, eventuelt betale lavere sponsorvederlag.

 

En heving eller oppsigelse av en avtale fordrer et rettslig grunnlag som enten må følge av avtalen selv eller av ordinære kontraktsrettslige prinsipper. Det klare utgangspunktet er at en sponsor ikke kan påberope seg korona-situasjonen som grunnlag for å heve eller si opp sponsoravtalen. Så lenge sponsorobjektet leverer sine ytelser slik det følger av avtalen (rettigheter/tjenester/produkter) så kan ikke sponsoren med bakgrunn i egen svekket økonomi eller manglende «bruk for» leveransene fra sponsorobjektet fri seg fra avtalen eller sin avtalemessige forpliktelse til å betale sponsorvederlag. Dette gjelder selv om årsaken til sponsorens svekkede økonomi/behov er korona-situasjonen. I den utstrekning sponsoren derimot skal levere produkter/tjenester (barter), og det ikke lar seg gjøre fordi korona-situasjonen gjør det (for alle praktiske formål) umulig å oppfylle (mao en «force majeure-situasjon»), så vil plikten til å levere kunne suspenderes inntil leveransen igjen (eventuelt) kan finne sted. Sponsorobjektet vil da på sin side ikke ha plikt til å levere sine ytelser så lenge situasjonen vedvarer, og kan da normalt heller ikke kreve erstatning for at leveransen blir forsinket eller uteblir.

 

Råd:

Dersom en sponsor forsøker å komme seg ut av en sponsoravtale under henvisning til korona-situasjonen, er det vår anbefaling at sponsorobjektet avklarer sin rettslige posisjon før man går i dialog eller forhandlinger med sponsoren slik at man har et best mulig grunnlag for å oppnå en god og bærekraftig løsning. Normalt vil det være i begge parters interesse at samarbeidet videreføres og at man søker å finne en løsning på både kort og lang sikt. Løsninger som kan vurderes er for eksempel betalingsutsettelse, reduksjon i sponsorvederlag/andre ytelser og/eller oppsigelse av sponsoravtalen mot vederlag, eventuelt en kombinasjon av disse.

 

Vårt advokatfirma har mangeårig erfaring fra arbeid med sponsorkontrakter/sponsorsamarbeid og bistår gjerne Sponsor- og Eventforeningens medlemmer i slike saker.


Tomas Kristensen
Advokat/Partner


-------------------------------------
Sognsveien 75 C
Ullevål Stadion
0840 Oslo
-------------------------------------
Mobil: +47 918 66 329
E-post: tk@iak.no
www.kleven-kristensen.no