Søkbare støtteordninger

Vi har forsøkt å samle informasjon i en oversikt over relevante og søkbare støtteordninger for vår bransje

Stimuleringsordning for kultursektoren

Regjeringen har etablert en stimuleringsordning gjeldende fra 1. oktober for å skape aktivitet i kultursektoren. Hele næringskjeden skal nyte godt av ordningen, ved at arrangørene settes i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine leverandører og underleverandører.

Administreres av: Kulturrådet

Frist: Søknadsskjema vil være klart i løpet av uke 43

Tilskudd kan gis til arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019.

Les hele forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av Covid-19 her.

 

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, hel eller delvis stenging eller avlysning av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Administreres av: Kulturrådet

Frist: Ukjent, søknadsskjema blir tilgjengelig en måned før neste frist.

Arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som er utsatt, helt eller delvis stengt eller avlyst som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, kan få kompensasjon. Det gis ulik kompensasjon og stilles ulike vilkår for arrangører og underleverandører.

Med arrangør menes virksomheten som har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet. I utgangspunktet skal mer enn 50 prosent av omsetningen relatere seg til kulturaktiviteter.

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, som for eksempel litteratur-, konsert- og kulturhus. 

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører.

Les mer på kulturrådet sine sider her. 

 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Kompensasjonsordningen gir foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Formålet med ordningen er å hindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Administreres av: Skatteetaten

Frist: Du kan nå søke for juni, juli og august. Søknadsfristen er 31. oktober.

Foretaket kan få tilskudd dersom det innfrir alle disse kravene:

 • Være skattepliktig til Norge
 • Være registrert før 1. mars 2020
 • Ha ansatte
 • Ha betalt og oppfylt rapporteringsplikten
 • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling
 • Foretaket må ha omsetningsfall som følge av virusutbruddet (Foretaket må ha omsetningsfall som følge av virusutbruddet på minst 20 % i mars 2020 og minst 30 % fra og med april 2020)
 • Ha faste, uunngåelige kostnader
 • Ikke drive innenfor næringer som er holdt utenfor kompensasjonsordningen

Dersom foretaket helt eller delvis driver innenfor disse næringene kan foretaket ikke få tilskudd:

 • Finansnæringen
 • Olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • Selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • Flyselskaper med norsk driftstillatelse
 • Private barnehager

Les mer og søk her

 

Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen

Ordningen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.

Administreres av: Brønnøysundregistrene

Frist: Foreløpig ukjent, søknad ikke åpen

Ordningen vil omfatte:

 • Overnattingsbransjen
 • Serveringsbransjen
 • Alpinanlegg
 • Event-, messe- og konferansearrangørene
 • Museer, fornøyelses- og opplevelsesparker
 • Formidlingsbransjen
 • Passasjertransport med buss og båt
 • Groundhandling og bakketjenester
 • Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr

Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntekten kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen, uavhengig av hvilken næringskode bedriften er registrert med. Kompensasjonsordningen omfatter også Svalbard.

Ordningen gjelder for perioden 1. september – 31. desember 2020. Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021.

Tilskuddet beregnes på samme på måte som i den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet. Det vil si at kompensasjonen utgjør selskapets faste, uunngåelige kostnader, justert for selskapets omsetningsfall og deretter for en justeringsfaktor.

For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer. I den generelle kompensasjonsordningen var for næringslivet tilsvarende terskel 30 prosent. Ved å øke terskelen noe vil ordningen i større grad målrettes mot bedriftene som er hardest rammet.

Les mer her 

 

Omstillingsordningen for reiselivet

Regjeringen etablerte tidligere i år en egen tilskuddsordning for reiselivet, «Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen.» Ordningen skal bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i reiselivsnæringen. I tillegg skal den bygge opp under målet for næringspolitikken, som er størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Regjeringen har foreslått å øke tilskuddsrammen med 250 millioner kroner. Samtidig gjør regjeringen noen endringer, slik at messe- og konferansearrangører blir en del av den samme ordningen. Dessuten legger regjeringen til grunn at bedriftene skal ha et fall i omsetningen på 30 prosent de to siste månedene før søknadstidspunktet, sammenlignet med året før.

Administreres av: Innovasjon Norge

Frist: Søknad ikke åpnet

Regjeringens forslag skal bli behandlet i Stortinget og kan dermed bli endret. I tillegg må ordningen godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

Innovasjon Norge kommer tilbake med ny utlysning og søknadsfrist så snart disse forholdene er avklart.

Les mer på Innovasjon Norge sine sider her 

 

Støtteordning for arrangører av messer og festivaler

Regjeringen jobber med å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivaler.

Den nye støtteordningen vil gjelde arrangementer som er blitt avlyst som følge av pålagte restriksjoner i forbindelse med koronapandemien, og som ikke faller inn under eksisterende støtteordninger for kultur- og idrettssektoren. Ordningen er avgrenset til arrangementer som anses å ha regional eller nasjonal verdi, med et forventet besøkstall på minst 500 personer.

Det er en betingelse at arrangementet var planlagt avholdt i perioden 5. mars til 31 desember 2020, men måtte avlyses som følge av statlig myndighetspålegg i forbindelse med koronapandemien.

Støttebeløpet settes til maksimalt 60 prosent av nettotapet som følge av det avlyste arrangementet. Støttebeløpet avkortes mot annen statlig støtte knyttet til tap eller bortfall av inntekt som følge av covid-19.

Støtten til arrangør vil være betinget av at det avholdes tilsvarende arrangement i fremtiden.

Det legges opp til at utbetalingene skal skje i første kvartal 2021.

Regjeringen vil komme tilbake til nærmere retningslinjer for ordningen, størrelse og hvem som skal forvalte den.

Messe-og konferansearrangører kan også søke kompensasjonsordningen for reiselivet på 1 milliard kroner og omstillingsordningen for reiselivet på 250 millioner kroner via Innovasjon Norge. 

Les mer her

 

 

Kilder: www.regjeringen.nowww.innovasjonnorge.nowww.kulturradet.no, www.kompensasjonsordning.no

Tekst: Julie Skrøder

28. okt 2020