Slik fungerer lønnsstøtten

Her kan du lese hvordan du kan søke på midlertidig lønnsstøtte

Midlertidig lønnsstøtteordning i en kortvarig periode med​ strenge nasjonale smitteverntiltak i desember 2021 og januar 2022

Lønnsstøtteordningen oppsummert

Ordningen vil etterskuddsvis dekke deler av virksomhetens lønnskostnader hvis virksomheten møter fire kriterier:

 1. Er sterkt begrenset av nasjonale smitteverntiltak
 2. Har stort omsetningsfall i perioden
 3. Har ikke gått til nye permitteringer i perioden de søker støtte for
 4. Oppfyller øvrige vilkår som ved tidligere ordninger

Støtte beregnes som et støttebeløp per ansatt i foretaket som er i jobb i perioden.

Ordningen gjelder foreløpig for to separate tidsperioder: 

 • desember 2021 (søknadsperiode 10. februar – 10. mars) 
 • januar 2022 (søknadsperiode 10. mars – 10. april)
 • Hvem kan søke ordningen?

  Fra finansdepartementets skisse:

  • Skattepliktige foretak (hovedenhet) som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lov- eller forskriftspålagte begrensninger på sitt forretningsområde.
  • Herunder antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. Covid-19 forskriftens kapittel 5
   - §13a (Antallsbegrensninger på arrangement)
   - §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd (Krav til serveringssteder)
   - §14d (Stenging og begrensning av enkelte virksomheter)
   - §15 (Påbud om hjemmekontor)
  • Direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over. 
  • Indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

  Eksempler

  Direkte berørt:

  • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek, nattklubb og lignende. 
  • Teater, kino mv. 
  • Treningssentre 
  • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv. 
  • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller 
   og museer mv. 

  Indirekte berørt:

  • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. kravene i covid-19-forskriften 
  • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
  • Tjenester tilknyttet utelivet (vektertjenester, transport mv.) 
  • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer 
  • Persontransport

   Hva er kriteriene?

  • Foretak (hovedenhet) som søker tilskudd må oppfylle de samme seriøsitetsvilkår/øvrige vilkår som ved tidligere ordninger, herunder korrekt utfylte a-meldingsrapporter, være skattepliktig, ha betalt skatt, avgifter og forskuddstrekk, levert skattemeldinger, årsregnskap mv. 
  • Foretaket må ikke være under konkursbehandling.
  • Foretaket må utøve lovlig aktivitet. 
  • Foretaket må ha ansatte og fortsatt være i drift.
  • For å sikre at foretaket (hovedenhet) fortsatt er i drift på søknadstidspunktet, skal minst én ansatt ha fått utbetalt lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021. Lønnen trenger ikke å ha blitt utbetalt til samme ansatt. Lønnen må være rettidig rapportert i A-meldingen. 
  • Foretaket kan ikke få lønnsstøtte dersom det mottar støtte fra andre covid-19- ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene i den samme perioden (f.eks. ordninger under kultur eller samferdsel).
  • Prinsipp: Virksomheter kan ikke kompenseres to ganger for samme kostnad. 
  • Den nasjonale kompensasjonsordningen «kontantstøtten» kompenserer eksplisitt ikke for lønn
  • Midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer 
   kan inkludere kompensasjon for lønn/honorar. 
  • Virksomheter må dermed gjøre en konkret vurdering når de søker ordningen.

  «Alle eller ingen»-kriteriet

  • «Foretaket (hovedenhet) må ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021.»
  • «Unntak gjelder for foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021 tilbake i arbeid senest 23. desember 2021

  Hvis du har ansatte som ble permittert før 30. november, kan du likevel søke ordningen:

  • «Foretaket kan ikke få lønnsstøtte for ansatte som var helt permittert per 30. november 2021. For ansatte som var delvis permitterte per 30. november 2021 kan foretaket få lønnsstøtte for den aktive arbeidstiden som det betales lønn for, under forutsetning om at permitteringsbrøken ikke er endret etter 30. november 2021.»
  • «Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som i tilskuddsperioden er i oppsigelsestid eller omfattet av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering.»

  Hvilke arbeidstaker gir grunnlag for støtte?

  Følgende grupper ansatte gir grunnlag for støtte, beregnet etter andel av månedsverk:

  • Fast ansatte (heltid og deltid)
  • Midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet (dvs. oppgitt stillingsprosent i a-meldingen)
  • Lærlinger

  Med følgende kriterier:

  • Arbeidsforholdet må ha startdato senest 30. november 2021, og arbeidsforholdet må være registrert i NAVs AA-register per 30. november 2021.
  • De ansatte skal være i arbeid, herunder evt. drive kompetansebyggende aktivitet, i tilskuddsperioden.

  Følgende avgrensninger gjelder:

  • Lønnskostnadene til den ansatte kan ikke være dekket av folketrygden, herunder gjennom sykepenger, eller andre offentlige tilskuddsordninger. 
  • Foretaket kan ikke få lønnsstøtte for ansatte som var helt permittert per 30. november 2021. 
  • For ansatte som var delvis permitterte per 30. november 2021 kan foretaket få lønnsstøtte for den aktive arbeidstiden som det betales lønn for, under forutsetning om at permitteringsbrøken ikke er endret etter 30. november 2021. 
  • Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som i tilskuddsperioden er i oppsigelsestid eller omfattet av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering. 
  • Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som blir helt eller delvis permittert i tilskuddsperioden. Unntak gjelder for ansatte som ble permittert etter 30. november 2021 og er hentet tilbake i arbeid senest 23. desember 2021. 
  • Det vil bli avkorting mot antall dager bedriften er blitt avlastet lønnskostnader i desember.

  Hvordan beregnes omsetningsfall?

  Krav til omsetningsfall

  Foretaket må ha et omsetningsfall på minimum 20 pst. sammenlignet med:

  • tilsvarende måned to år tidligere, dvs. desember 2019 eller januar 2020, eller
  • gjennomsnittet av oktober og november 2021 
  • Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte oktober og november 2021 som referanseperiode. 
  • Øvrige foretak kan velge hvilken av periodene de vil benytte som sammenligningsperiode.

  imagemk46g.png

  imageuq6h.png

  image0329r.png

 

Hva er maksimalt støttebeløp?

Støttebeløpet kan ikke overstige maksimalt 80 pst. av arbeidstakers utbetalte bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift i støtteperioden (jf. ESAs Temporary Framework, 43 bokstav d).

I denne ordningen gjelder følgende satser:

 • Støttebeløpet er oppad begrenset til 40 000 kroner per måned per ansatt, og maksimalt 80 pst. av bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift.
 • 15 000 kroner per måned per lærling, og maksimalt 80 pst. av lærlingens bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift.
 • Støtteberettiget lønn må samsvare med den ansattes ordinære avlønning per timeverk/månedsverk.
 • Bruttolønn er definert som lønn som er betalt ut som kontantytelse, herunder fastlønn, timelønn, fast tillegg, uregelmessige tillegg, helligdagstillegg, hyretillegg, honorar og tips.

Øvre grenser for samlet støtte:

 • Foretak kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd (tilsvarende som i kompensasjonsordningen for næringslivet). 
 • Støtten kan ikke overstige foretakets (hovedenhetens) omsetningsfall målt i kroner.

 

Hvordan beregnes støttebeløpet?

Ved omsetningsfall over 20 pst. beregnes støttebeløp per ansatt med følgende formel:

imagekgz1p.png

Dersom foretakenes samlede lønnskostnader sammenlignet med referanseperioden har falt, vil støtten avkortes etter følgende formel:

image2le0v.png

Dette må dere vurdere før dere benytter lønnsstøtteordningen

 • Kvalifiserer foretaket deres til ordningen?
 • Hva er gjennomsnittlig lønnsnivå i deres foretak? 
 • Hvordan forventer dere at omsetningen vil være i desember, januar og februar?
 • Hvordan var omsetningen deres i sammenligningsperiodene?
 • Hvordan var lønnskostnadene deres i sammenligningsperiodene? 
 • Hvor mange ansatte vurderer dere å permittere for perioden?
 • Hvordan vil lønnskostnadene deres se ut i desember, januar og februar før og etter eventuelle planlagte permitteringer?
 • Har dere likviditet til å betale full lønn i januar?
 • Hvis dere har flere ansatte enn dere har oppgaver til i denne perioden, hva ville dere brukt dem til?

Kilde: Virke

https://www.virke.no/koronaviruset/#lonnsstotte