Revidert nasjonalbudsjett

Her kommer en foreløpig oppsummering fra revidert nasjonalbudsjett

 

Den generelle kompensasjonsordningen.

 • Regjeringen foreslår å videreføre den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet ut oktober i en nedtrappet versjon med bedre insentiver, samtidig bes det om fullmakt til å avvikle etter august dersom utviklingen blir som forventet.
 • Flybransjen inkluderes i den eksisterende kompensasjonsordningen. Dette vil gjelde fra mai i år, men vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
 • Dersom det viser seg at det er nødvendig at ordningen også skal gjelde for september/oktober, foreslår regjeringen at grensen for maksimal støtte per måned fra september av reduseres fra 50 mill. kroner til 10 mill. kroner, med innslagspunkt for avkortning på 5 mill. kroner. En slik endring vil målrette ordningen mot små og mellomstore bedrifter. Dersom ordningen også skal gjelde for september og oktober kan det også være aktuelt med andre tilpasninger for å styrke insentiver til aktivitet ytterligere.

50 mill kroner til internasjonal reiselivsmarkedsføring

 

 • 50 millioner kroner til internasjonal markedsføring gjennom Innovasjon Norge. Økt markedsføring av Norge som reisemål kan generere flere utenlandske besøkende, noe som i følge regjeringen vil gi økt aktivitet og omsetning i norsk reiseliv. I tillegg kan et styrket markedsarbeid i regi av Innovasjon Norge ha flere positive effekter på lengre sikt. Strategisk merkevarebygging kan bidra til en høyere andel turister med høy kjøpekraft, som har lengre Norgesopphold og som reiser utenom høysesong. Det betyr økt verdiskaping per reisende og reduserte utfordringer mht. bærekraft. Regjeringen foreslår derfor økt internasjonal profileringen av Norge som reisemål i en overgangsperiode når innreiserestriksjonene til Norge er tilstrekkelig avviklet. Det forslås å øke bevilgningen med 50 mill. kroner, øremerket internasjonal markedsføring av Norge som reisemål. Bruken av midlene forutsetter at innreiserestriksjonene til Norge er blitt tilstrekkelig lettet på, også for utenlandske fritidsreisende.

Landsdels- og destinasjonsselskaper

 • For tilskuddsperiodene fra mars 2021 kan foretak som er medlem i et landsdelsselskap eller et destinasjonsselskap regne kontingent til selskapet som fast, uunngåelig kostnad. Med kontingent menes her både fast medlemskontingent og omsetningsbasert avgift. Dette som en oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget av 23. februar 2021. Dette er en sak som Norsk Reiseliv har engasjert seg i og hvor vi har fått positivt gjennomslag. I tillegg ble åpnet for kommunal støtte til destinasjonsselskapene.

Reiselivsstrategien

 

 • Det kom ingen andre lovnader, enn 50 mill ekstra til internasjonal markedsføring fra regjeringen i tilknytning til den nye strategien som Innovasjon Norge har utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Dette er svakt fra regjeringen side, vi følger opp videre på dette.

 

Skatter og avgifter

 

 • Regjeringen foreslår å forlenge redusert lav sats for mva på reiselivstjenester til 1. oktober 2021. −  Å forlenge mellombels reduksjon i låg sats for meirverdiavgift til 1. oktober 2021. Pandemien i saman med strenge smitteverntiltak har gjeve kraftig redusert omsetjing for verksemder i reiselivet og persontransporten. Når samfunnet gradvis opnar meir opp, kan forlenga redusert meirverdiavgiftssats gje slike verksemder eit ekstra lyft. Samstundes må dei økonomiske tiltaka vere tilpassa den nye situasjonen, noko som tilseier at òg dette tiltaket vert fasa ut. Tapet av proveny er rekna til om lag 450 mill. kroner netto påløpt og bokført i 2021.

 

Reisegarantiordningen

 

 • Regjeringen setter av 420 millioner til risikoavlastningsordningen for reisegarantier forbeholdt små- og mellomstore pakkereisearrangører. Dette er ikke i henhold til det vi har jobbet for, og vi står fortsatt på for å få til en ordning som gjelder for samtlige pakkereisearrangører uavhengig av størrelse.  

 

Støtte til næringslivet gjennom kommunene

 

 • Regjeringen foreslår 1 mrd kroner ekstra til næringslivet gjennom kommunene

 

Lån og lånegarantier

 • Regjeringen foreslår å bevilge 350 millioner kroner til Innovasjon Norge slik at flere bedrifter kan få innovasjonslån og lånegarantier.

Lønnsplikt under permittering

 • Arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt under permittering og retten til å motta dagpenger foreslås kuttet. Perioden med fritak for lønnsplikt under permittering for arbeidsgivere ble i fjor forlenget til og med 30. september 2021. Tilsvarende ble også dagpengeperioden for permitterte forlenget. Regjeringen vil kutte permitteringstiden til 26 uker fra 1. juli. (NTB). Her må vi jobbe videre sammen med de øvrige bransjeorganisasjonene.

Myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn

 • Regjeringen foreslår at kostnader til tilsyn tas inn i ordningen fra mars av. Utgangspunktet er en løsning der et periodisert beløp for årlige sektoravgifter i 2021 tas med som godkjent kostnad i støtteberegningene, og der gebyrer ved oppmøte tas med i den tilskuddsperioden der gebyret forfaller til betaling. Det arbeides fortsatt med den endelige utforming av regelverket på dette punktet.

Store publikumsåpne arrangementer

 • Regjeringen foreslår å forlenge støtteordningen for publikumsåpne arrangementer. Ordningen er per nå forlenget til 30. juni, men regjeringen foreslår en ytterligerligere forlengelse ut oktober 2021. Ordningen foreslås avgrenset til publikumsåpne arrangementer med et ventet besøkstall på minst 200 deltakere eller mer, og som er av regional eller nasjonal verdi. Arrangementet må ha vært planlagt før 1. mai 2021. Arrangementer som er nedjustert til under 200 personer kan ikke motta støtte.

Filmincentivordningen

 • Regjeringen foreslår å øke filmincentivordningen til 100 mill kroner.

Bedrifter som eier egne driftsmidler

 • Forslag om å styrke støtten til de som eier driftsmidler sammenlignet med de som leier, fikk ikke flertall ved behandlingen av Prop. 79 S (2020–2021). Lønn til ansatte eller leie av personell inngår ikke i kostnadsgrunnlaget, med ett unntak knyttet til dyrestell. Regjeringen har drøftet dette og kommet frem til at den ikke kan gi kompensasjon for egenproduksjon. Kostnaden til slik egenproduksjon vil hovedsakelig bestå av lønnskostnader. Dette gjelder også for utgifter til regnskapstjenester i egenregi.

Tapt varelager

 • Regjeringen foreslår i tråd med Stortingets anmodningsvedtak å ta inn kompensasjon for tapt varelager i kompensasjonsordningen. Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er varer utgått på dato, i form av næringsmidler, andre bedervelige varer og blomster, ev. planter, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge. Kravet om 30 pst. omsetningsfall og øvrige vilkår i kompensasjonsordningen gjelder også for bedrifter som søker om dekning av tapt varelager. Til forskjell fra øvrige kostnadsarter som dekkes i kompensasjonsordningen vil imidlertid tapt varelager kunne dekkes fullt ut. Forutsetningen er at beløpet sammen med tilskudd for faste kostnader overstiger minimumsbeløpet for utbetaling under kompensasjonsordningen som er på 5 000 kroner per tilskuddsperiode.

Generelt for kompensasjonsordningen

Regjeringen vil bedre insentivene i kompensasjonsordningen slik at økonomien raskere henter seg inn igjen. I RNB foreslår regjeringen å målrette ordningen mot de bedriftene som har størst omsetningsfall.

I lys av den betydelige usikkerheten i fasen vi nå går inn i, foreslår regjeringen derfor å forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet i to tomånedersperioder (juli/august og september/oktober), men i en nedtrappet versjon som gir sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten.

Regjeringen ber samtidig om fullmakt fra Stortinget til å avvikle ordningen etter én tomånedersperiode dersom gjenåpningen av samfunnet har kommet tilstrekkelig langt på nasjonalt nivå. I en situasjon hvor de mest inngripende nasjonale smitteverntiltakene er avviklet og næringslivet kan operere tilnærmet som normalt, er det i følge regjeringen ikke fornuftig å kompensere private bedrifter for omsetningsfall. Dersom ordningen ikke avvikles, bes det om fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer fra september for å styrke insentivene til aktivitet ytterligere.  

Å forbedre insentivene er i følge regjeringen særlig viktig når vi nå går inn i sommermånedene, da mange bedrifter kan antas å kunne løfte aktiviteten slik vi så i fjor. For å styrke insentivene til aktivitet foreslår regjeringen enkelte tilpasninger i beregningsmodellen fra juli slik at støttebeløpet stiger lineært fra null ved terskelen for støtte (30 pst. omsetningsfall) og opp til 85 pst. av faste uunngåelige kostnader når bedriften er helt stengt og ikke har omsetning, slik at støttenivået er det samme som dagens ordning for de som er helt nedstengt. Denne justeringen vil fjerne de uheldige insentivene rundt terskelen for å få støtte og redusere de uheldige insentivene i samspillet med lønnsstøtteordningen. Med den foreslåtte justeringen vil ordningen målrettes mot bedriftene med størst omsetningsfall. Følgende beregningsformel legges til grunn:

Støtte = Faste unngåelige kostnader × (omsetningsfall i prosent - 30)/100 × faktor

For at beregningsformelen skal gi inntil 85 pst. dekning av faste uunngåelige kostnader, må faktor i beregningsformelen settes til 85/70 (dvs. om lag 1,2). Det vises til omtale ovenfor om nytt støtterettslig hjemmelsgrunnlag. Faktoren er ikke direkte sammenlignbar med den tidligere justeringsfaktoren på grunn av endringene i beregningsmodellen. Ny beregningsformel håndterer tre forhold: i) reduserer insentivproblemene rundt terskelverdien, ii) reduserer samlet støttenivå, og iii) opprettholder et akseptabelt støttenivå for bedrifter som er helt nedstengt. Insentivene til å øke omsetningen vil bli svakere jo høyere faktor settes, fordi forholdsvis mer støtte da vil falle bort ved økt omsetning.

Regjeringen har tidligere varslet at det tas sikte på å åpne for søknader for tilskuddsperioden mars–april 2021, og for kompensasjon for tapt varelager, rundt 20. mai. Dette kan bli forsinket med 1-2 uker som følge av omlegging av kompensasjonsordningen til nytt støtterettslig hjemmelsgrunnlag.