Politisk arbeid

Foreningens svar til kompensasjonsordningen for reiselivet

 Dette er sendt til alle politiske kontaktpersoner som foreningen har og finanskomiteen. Dette dokumentet kan brukse inn mot lokale politikere og andre personer som kan påvirke vår sak.

 

De viktigste elementene for at kompensasjonsordningen for reiselivet, som ble presentert 19.10.20, skal treffe arrangement, messe- og eventbransjen.

 

Vi oversender som avtalt et notat med de endringer som kan bidra til at arrangement, messe- og eventbransjen vil kunne overleve Korona-krisen. Vi kjenner riktignok ikke alle detaljer i den nye ordningen, men forutsetter, slik næringsministeren sa på pressekonferansen, at det er den «gamle» kontantstøtteordningen som blir videreført. En undersøkelse blant et antall av våre medlemmer viste at den gamle ordningen dekket mellom 15 og 30 prosent av de faste uunngåelige kostnadene (lønninger unntatt). Den nye ordningen med justeringsfaktor på 0,5 i stedet for 0,8 som den var i starten vil altså være betydelig dårligere og føre til at 10-20 prosent av kostnadene blir dekket.

 

Det er åpenbart at både Regjeringen og arbeidslivets forhandlingspartnere utelukkende har hatt reiselivet i tankene når denne ordningen er fremforhandlet.

 

For at Kompensasjonsordningen skal fungere og vi skal kunne ta folk tilbake i arbeid, må lønn dekkes som fast kostnad, justeringsfaktoren må fjernes og flere faste kostnader må dekkes. Ordningen må organiseres som en overslagsbevilgning. Det er helt uakseptabelt at det settes et tak på ordningen slik at man faktisk kan risikere å få utbetalt betydelig mindre enn det man skal være berettiget til.

Justeringsfaktorens som er foreslått til 0,5 fjernes.

Det er en betydelig forskjell på en bedrift som har tapt 90-95 prosent av sin omsetning, slik de fleste av aktørene i arrangement, messe- og eventbransjen har, og en reiselivsbedrift som «bare har tapt» 40 prosent. Det har ikke den nye ordningen hensyntatt overhodet.

Vi foreslår derfor:

Justeringsfaktoren bør være lik omsetningstapet man har hatt pr måned opp til 100 prosent

  • eks har man tapt 40 prosent omsetning får man 40 prosent av de definerte faste kostnadene dekket, har man tapt 50 prosent får man 50 prosent av de definerte faste kostnadene dekket, osv. helt opp til 100 prosent.
  • Beregningsmetoden for dette bør være for perioden ordningen gjelder

Økt langsiktighet i ordningen

Det er en betydelig forskjell på aktørene i vår bransje og en frisør eller en restaurant. Å planlegge et stort arrangement eller en messe er et langsiktig prosjekt. Det er med andre ord ikke bare å åpne døra og inntektsstrømmen starter. Det må hensyntas.

Vi foreslår derfor:

Kompensasjonsløsningene må være gjeldende fra 1.september 2020 og frem til 3 måneder etter at samfunnet er å betrakte som gjenåpnet (altså at vaksine er tilgjengelig for et flertall av befolkningen) slik at kunder tør bestille og deltagere tør melde seg på bransjens arrangementer.

 

Følgende faste unngåelige kostnader bør inkluderes:

Hovedårsaken til at den forrige ordningen traff oss svært dårlig var at mange uunngåelige kostnader ikke var innlemmet i den. Vi er gjennom de siste måneders prosess blitt bedt om å komme med innspill til hvilke kostnader som burde vært dekket. Med mindre det er gjort endringer vi ikke er kjent med, må følgende kostnader dekkes for at ordningen skal bli mer treffsikker:

 

7000, 7020, 7040 – kostnader vedrørende transportmidler
Dersom man eier biler selv og ikke leaser har man fortsatt løpende kostnader knyttet til drift og vedlikehold, som ikke enkelt kan avsluttes.

 

6395 - Renhold av næringslokaler

 

6700 – Fremmedtjeneste

Økonomi og regnskap
Dersom det ikke benyttes eksternt byrå får man ikke dekket disse kostnadene. Man vil heller ikke ha anledning til å permittere ettersom dette uansett vil være arbeidsoppgaver som består.  Ofte vil det være merarbeid knyttet til permitteringer og oppfølging av personale.

 

Konsulenthonorarer
Faste inngåtte konsulentavtaler dekkes ikke. Slike må ha vært inngått før 01.01.2020.

 

Juridisk bistand
En ukjent situasjon for mange, som har gjort det nødvendig å benytte ekstern bistand for bl.a. å minimere tap og sikre de ansattes rettigheter.

 

6995 – Elektronisk kommunikasjon
Inkluderer ikke software og andre løpende kostnader, normalt med bindingstid på minimum et år.

 

6000 – Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

For å likebehandle eie og leie av eiendom og driftsmidler, bør også avskrivninger inkluderes i kompensasjonsordningen.

6695 – Reparasjon og annet vedlikehold

5000 – Lønn, feriepenger med videre

Det avgjørende er at uunngåelige lønnskostnader kompenseres i ordningen. Dette er den viktigste uunngåelige kostnaden som må dekkes for å ivareta nødvendig drift og kunne ta tilbake de ansatte, hindre kompetanseflukt og for å drive omstilling og stimulering.

 

Beregningsperiode

Både reiseliv og arrangement, messe- og eventbransjen har store sesongsvingninger. En messearrangør kan stå uten inntekter i 11 måneder av året og ha alle årets inntekter i den 12. Vedkommende ville da stått helt utenfor ordningen, men likevel hatt de samme kostnadene. Det samme gjelder eventbyråene. De fleste av disse har for eksempel ingen aktivitet i enkelte måneder – og har slik man inntil nå har regnet inntektssvikt ikke svikt i disse. Men kostnadene er like måned for måned.