Kompensasjon som gjelder nå

Søknadsportalen for lønnsstøtte har åpnet  

 

Arbeidsgivere kan fra 3. mai søke om lønnsstøtte for perioden 15. mars og ut juni 2021. Muligheten for å søke er mellom 3.-31. mai og 1.-30. september, med endelig søkefrist 30. september. Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

Generell kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter ble etablert 18. januar. Bedrifter som har hatt mer enn 30 % omsetningstap kommer inn under ordningen.

Det kan søkes om kompensasjon for å dekke dokumenterte faste, uunngåelige utgifter fra og med september 2020 til og med juni 2021. For månedene i 2021 dekkes 85 %.

 • Søknader for mars og april åpnes 20. mai
 • Det kan fortsatt søkes for januar og februar, frem til 15. juni

Ordningen blir driftet av Brønnøysundregistrene. Søk her

Brønnøysundregistrene har også åpnet en bemannet veiledningstjeneste der bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte til søkeprosessen. 

Her kan du beregne omsetningsfall og tilskudd for virksomheten

Regjeringen lover at de som kvalifiserer til støtte og har nødvendig dokumentasjon på plass vil få pengene på konto innen 2-3 virkedager. Mer om dette her

 

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Vi har siden våren i fjor jobbet for en ordning med lønnsstøtte for permitterte. Ordningen fra i fjor hadde svakheter som vi i forarbeidet med en forbedret ordning har tatt opp med regjeringen.

Våre medlemmer har vært helt tydelige på at en god lønnsstøtteordning må være tre ting: forutsigbar nok til at de kan budsjettere med den, fleksibel nok til at den kan brukes i en uforutsigbar smittesituasjon og raus nok til å påvirke den bedriftsøkonomiske beslutningen.

Det har vi tatt med inn i utformingen av denne ordningen, og regjeringen har lyttet til våre krav og møtt oss på mange områder:

 • Ordningen som er vedtatt reduserer virksomhetens egenandel vesentlig ved at det maksimale støttebeløpet er økt fra 15.000 til 25.000 per månedsverk
 • Støttebeløpet til lærlinger er økt til 15.000
 • Den nye ordningen er fleksibel nok til at bedrifter som tar tilbake ansatte får støtte for alle dagene den tilbakekalte er på jobb – selv om virksomheten senere må permittere på grunn av nye nedstenginger
 • Ordningen støtter opp om prinsippene rundt tilbakekalling og permittering, som partene har avtalefestet i hovedavtalene

Målgruppe og viktige kriterier:

 • Stortinget har rammet inn ordningen slik at den gjelder for virksomheter som har vært hardt rammet over lang tid, med langtidspermitterte og omsetningsfall over 15 prosent. For å kunne få tilskudd for hele eller deler av perioden 15. mars til 30. juni 2021 må den ansatte ha vært helt eller delvis permittert 5. mars 2021 og på en eller flere av datoene 15. november 2020, 1., 15., eller 31. desember 2020, eller 15. januar 2021.
 • Støttebeløpet settes til maksimalt 25 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake, og støtten utmåles etter antallet kalenderdager den permitterte har vært i arbeid. Støtten graderes ut fra den ansattes permitteringsgrad og stillingsprosent. For omsetningsfall lavere enn 70 pst. avkortes støttebeløpet lineært til 10 000 kroner for omsetningsfall på 15 pst. 

For noen av de hardest rammede kan egenandelen fortsatt være for høy. Flere er bekymret for at en sluttdato 30. juni kommer for tidlig. Stortinget har derfor i sitt vedtak bedt regjeringen i løpet av april gjøre en vurdering sammen med partene av hvordan smittesituasjonen og vaksineringstempoet påvirker de økonomiske utsiktene, og dermed behovet for forlengning og eventuelle andre justeringer av lønnsstøtteordningen.

Søknadsportalen hos Skatteetaten åpner i mai.

 

Omsorgspenger

I 2021 gjelder følgende for omsorgspenger
Arbeidsgivers dekningsperiode er 10 dager (men forbehold for permitteringer).  Ansatte som er 100 prosent permitterte har ikke rett til å bruke omsorgsdager. Omsorgsdager kan benyttes til og med siste arbeidsdag før permitteringen. Ansatte som er delvis permitterte kan ha rett til å bruke omsorgsdager for de dagene han eller hun skulle ha vært på jobb.

Hvor mange omsorgsdager hver arbeidstaker har rett til kommer an på samlivssituasjonen og antall barn.

Se NAVs oversikt for arbeidsgivere for detaljene og midlertidig regel om blant annet særlige smittevernhensyn, som gjelder frem til 30. juni 2021.

Statlig lånegarantiordning

Med virkning fra uke 14-2020 er det innført en statlig lånegarantiordning for bedrifter i akutt likviditetskrise. Staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet til bedriften. Lånegarantiordningen administreres av banknæringen og de som ønsker å benytte seg av tiltaket, må kontakte sin egen bankforbindelse om dette.

Den nye forskriften gjør det lettere for korona-kriserammede bedrifter å få statsgarantert lån, og den gir mulighet for avdragsfrihet på garanterte lån i tre år. Dette er bra for bedrifter som opplever en akutt likviditetsmangel som følge av koronapandemien. 

Statlig lånegaranti forlenges

Ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore virksomheter forlenges ut første halvår 2021. Tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen økes fra 40 til 60 prosent. Og løpetiden forlenges til 6 år.

For virksomheter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av covid-19

Bedrifter som kan vise til overskudd i 2019 kan anses som lønnsomme. Det gjør det lettere for bankene å dokumentere at lovens vilkår om lønnsomhet er oppfylt, og bør kunne føre til at flere bedrifter får lån.

Maksimalt lånebeløp

Det maksimale lånebeløpet i garantiordningen kan tilsvare to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019.  

Se pressemelding og justert forskrift på regjeringen.no 

Utsatte skatter og avgifter

Ordningen med betalingsutsettelse av skatter og avgifter er forlenget til 30. juni. Det er nødvendig. 1 av 3 medlemmer av Virke har utsatt offentlige skatter og avgifter fra 2020. Mange av disse virksomhetene har likviditetsutfordringer og er fortsatt hardt rammet av smitteverntiltakene, som er forsterket i deler av landet. Vi mener det også er nødvendig å forbedre ordningen.

I et brev til Finansdepartementet ber vi om tre tiltak:

 • Forlengelse av avdragsperioden fra seks mnd til to år
 • Redusere den urimelig høye renten på 8 pst
 • Stanse Skatteetatens praksis med å motregne momsrefusjon mot utsatte skatter og avgifter. Det rammer bedrifter som har lite omsetning, men som har inngående mva til fradrag. Ordningen med utsatte skatter og avgifter skal styrke bedriftenes likviditet, og da er det etter vår mening ikke rimelig å motregne. Vi ber også departementet gjøre det klart at Skatteetaten heller ikke motregner mot andre utbetalinger, som lønnsstøtte.

Her kan du søke om utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetaling

 • Reduksjon i MVA-sats

  Lavmomsen blir fortsatt halvert (6 pst) frem til 1. juli 2021. Gjelder reiseliv, kultur og persontransport som følge av at koronakrisen har rammet disse bransjene hardt. 

  Fritaket for flypassasjeravgiften videreføres ut 2021.

   

  Søk støtte av kommunen

  Kriserammede bedrifter kan også søke støtte i sin kommune. Stortinget bevilget i februar i år 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.

  Det er særlig aktuelt i kommuner med forsterkede smitteverntiltak, som nedstengning av butikker og tjenester. I utgangspunktet kan alle virksomheter som har kommet i vanskeligheter på grunn av smitteverntiltakene søke støtte. Noen kommuner velger å innrette støtten mot enkelte bransjer som er særlig hardt rammet. Stortinget har også bedt om at kommunene tar særlig hensyn til virksomheter som ikke får dekket sine utgifter i den generelle (nasjonale) kompensasjonsordningen. Kommunal støtte utbetales i flere søknadsrunder. Flere kommuner har søknadsfrist for runde to i disse dager.  

  Vær oppmerksom på at kommunene forholder seg til statsstøttereglene, og vil spørre bedrifter som søker kommunal støtte om de også har mottatt annen statsstøtte de seneste tre år. 

  Kommunene er pålagt å tildele de kommunale midlene i samsvar med støttereglene i EØS-avtalen

  Vi erfarer at en vesentlig andel av kommunene har valgt å tildele kompensasjonsmidlene i henhold til Forordningen om bagatellmessig støtte.  

  For foretak som søker om kompensasjonsmidler innebærer dette følgende:  

  • Ett foretak kan motta 200 000 € over en rullerende treårsperiode.  

  Begrepet ett foretak i støtterettslig forstand omfatter:  

  • Alle selskaper i et konsern (morselskap og datterselskap regnes som en økonomisk enhet) 
  • Alle underenheter i en kjede (alle underenheter regnes som en del av selskapets økonomiske enhet)  

  Dette innebærer i praksis at et konsern kun kan motta 200 000 € beregnet på konsern-nivå. Tilsvarende for kjeder eller andre organisasjonsformer der flere enkeltvirksomheter utgjør en del av en økonomisk enhet.  

  Foretaket som mottar kompensasjonsmidlene er forpliktet til å gi kommunen svar på følgende spørsmål:  
  a. Har foretaket mottatt bagatellmessig støtte de siste tre årene?
  b. I så tilfelle, hvor mye har foretaket samlet sett mottatt?  

  Her finner du mer informasjon om den kommunale støtteordningen

  Bedriftsintern opplæring og ekstraordinært innovasjonstilskudd

  Søk om midler til bedriftsintern opplæring (BIO)

  Det er nå mulig å søke støtte til bedriftsintern opplæring fra fylkeskommunen. Ordningen lå tidligere hos NAV, men ble overført til fylkeskommunen 1. januar 2020. Staten har nå tilført mer penger, som en del av krisepakkene i forbindelse med koronakrisen. Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av egne ansatte.

  Uansett hvilken form for kompetanse virksomheten din trenger, er det hensiktsmessig å gjennomgå følgende:  

  • Har bedriften din behov for opplæring?
  • Hva er omfanget av opplæringen? Hva er konsekvensvurdering for bedriften dersom opplæringstiltak ikke settes inn, herunder også en vurdering av om opplæringstiltaket vil kunne forhindre permitteringer/oppsigelser?
  • Skisser en plan for opplæringen
  • Vis gjennomføringsevne
  • Ser bedriften din for seg et eventuelt samarbeid mellom flere bedrifter?

   

  Kilde: Virke, Regjeringen.