Håndball for alle

På Håndballtinget i 2019 ble det vedtatt å avsette seks millioner over tre år for å få flere barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn med i håndballen så lenge som mulig.

Dette opplyser Norges Håndballforbund i en pressemelding. 

Mediene har flere ganger satt fokus på at seniorlandslagene i håndball kun består av etnisk norske Håndballjenter og Håndballgutter. Årsaken er i følge Håndballforbrundet at disse til nå har vært de beste spillerne. Norges Håndballforbund opplyser om at det per i dag er spillere med ulik bakgrunn på yngre landslag, og at tiltakene som er blitt gjort de senere årene - sammen med nye tiltak - forhåpentligvis føre til at stadig flere flerkulturelle spillere velger å satse på håndball.

De skriver at håndball skal være en arena der det skal være rom for alle og at de for å lykkes med det er avhengig av et samarbeid mellom klubber, regioner og forbund for å få med enda flere til å spille håndball. Og for få de som er i gang til å holde på lenger.

-At mange av våre nye landsmenn kommer fra land utenfor Europa der håndball er en lite kjent idrett, er en utfordring i rekrutteringen av nye spillere, skriver Norges Håndballforbund i pressemeldingen. 

Videre er det å få med flere foreldre, foresatte og eldre søsken som trenere, ledere og dommere beskrevet som en utfordring, hvor forbundet, regionene, klubbene og lokalmiljøene må stå sammen for å finne gode løsninger.

- Vi er kjent med at flere familier med innvandrerbakgrunn lever på et minimum økonomisk og ser det som nødvendig å bidra med tilskudd til klubber og lag slik at deltakelse i idrett blir en mulighet uten store kostnader, skriver de videre. 

I flere år har NHF hatt fokus på inkludering gjennom ulike tiltak og prosjekter. Det har vært jobbet med rekruttering, opplæring og informasjon, og fokus er blitt rettet mot jenter. Resultatet er i følge NHF flere og flere barn og unge med minoritetsbakgrunn på håndballbanen, spesielt i aldersbestemte klasser.

Norges Håndballforbund har hatt et tett samarbeid med UDI og IMDI, som i flere år har gitt økonomisk støtte i dette arbeidet. Tilskudd fra UDI har vært øremerket aktivitet for barn i mottak og lokale håndballklubber har samarbeidet med mottaksskoler, frivilligsentraler, kommunal flyktningetjeneste og andre lokale organisasjoner.

- Et samfunnsnyttig arbeid som viser at vi bryr oss om alle barn som bor i Norge skal få et godt og tilrettelagt fritidstilbud - selv om mange av disse barna med sine familier blir flyttet rundt i landet, skriver Norges Håndballforbund videre i pressemeldingen. 

I tillegg er det blitt gjennomført mange lokale tiltak for barn i familier som har permanent opphold, men som ikke deltar i organisert håndball. 

- Vi ser også at mange klubber er offensive for å få «alle med». Her blir ungene invitert med venner direkte inn på et lag og får litt ekstra trenerstøtte, slik at de får den mestringsfølelsen som er viktig for å trives og føle seg trygg. Mange klubber søker og mottar lokal støtte og hjelp, slik at de kan subsidiere deltakelse for barn og unge som kommer fra familier med økonomiske utfordringer, skriver de videre.

 

Kilde: Norges Håndballforbund

Tekst: Julie Skrøder

13. feb 2020