26. oktober 2020: Nye koronatiltak nasjonalt og i Oslo

Hva betyr det for din bedrift?

Informasjon fra VIRKE om nye tiltak.

Hovedfokuset fra regjeringen i dag, ut over å komme med strenge regler på innreise for å unngå importsmitte, er å begrense folk i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Vi i Virke får nå veldig mange spørsmål om hvordan endringene blir for akkurat din virksomhet. Vi arbeider fortløpende med avklaringer og vil holde våre medlemmer oppdatert ved ytterligere avklaringer.

Husk at tilstrekkelig avstand og renhold er de to viktigste faktorene og bærende i alt smittevern. Vi henviser de ulike bransjene til å etterleve smittevernveiledere som er utarbeidet, og følge de anbefalinger som der gjøres. Det vil alltid være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen, men vil aldri kunne fjerne risikoen helt.


Utenlandske arbeidstakere – skjerpede tiltak, ingen særlig kompensasjon
Fra og med lørdag 31. oktober får ikke lenger arbeidstakere fra såkalt røde EU-land, unntak fra karanteneplikten. Arbeidsgivere som henter disse inn til landet må sørge for at disse er innkvartert på enerom i karantenetiden på ti dager. Det er foreløpig ingen planer om særlig kompensasjon til bedrifter med utenlandske arbeidstakere, ifølge regjeringen, men et samlet næringsliv har understreket at dette vil gi betydelige merkostnader som kan være avgjørende for norske virksomheter som allerede sliter. Regjeringen henstiller i stedet arbeidsgivere om å vurdere turnusordninger for utenlandske arbeidstakere, slik at tiden de utenlandske arbeiderne er i karantene, blir en mindre del av oppholdet deres. Videre vises det til eksisterende kompensasjonstiltak.

Reglene for karantene skjerpes også inn for arbeidstakere fra land som ikke er røde. Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal nå testes hver tredje dag. Vi i Virke arbeider med å få oversikt over hvilke konsekvenser disse innstrammingene vil få for være medlemmer og vil komme tilbake til dette så snart Covid-19-forskriften er klar på dette punktet. Vi vil også arbeide aktivt for å sørge for at disse testregimene kan gjennomføres så enkelt og rimelig som mulig for arbeidsgiverne.

Det ble her også tilkjennegjort at forskriften heller ikke vil endres for så vidt gjelder de særlige bestemmelsene som gjelder for særlig kritiske samfunnsfunksjoner.

Seminarer og konferanser
Virke forstår det som at Covid-19-forskriften § 13 forutsettes å opprettholdes slik regjeringen i dag ga uttrykk for, slik at konferanser og arrangementer som omfattes der kan opprettholdes. Har man imidlertid et planlagt arrangement som kombinerer fag og sosialt er det kun den faglige delen som kan opprettholdes i et slikt antall og skal dette da over i mer sosiale former på kveldstid er det et maks antall krav på deltakere på 50 personer (20 i Oslo).

Avgjørende for å kunne ha 200 deltakere på et offentlig arrangement, er at øvrige smittreglene kan opprettholdes. Herunder følger kravet til at deltakerne sitter på tilviste plasser. FHI har her også uttrykt et behov for at stolene skal være fastmonterte. Virke vil adressere utfordringene ved et slikt krav overfor helsemyndighetene og kommer tilbake til dette om en slik presisering blir forskriftsfestet.

Julebord og samlinger
Fra natt til onsdag inneværende uke kan det nasjonalt ikke delta flere enn 50 deltakere på private sammenkomster på offentlig sted, eller i leide lokaler. Den samme regelen gjelder for firmafester, og følgelig også julebord.

På utesteder blir det stans i innslipp klokken 22 og skjenking opphører kl 24:00.

I Oslo innføres begrensning av deltakere på 20 personer på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering (i motsetning til 50 nasjonalt).

Se bransjesiden for kultur og opplevelser

Påbud om munnbind i Oslo

I Oslo blir det innført påbud om munnbind på offentlig sted, der man ikke kan overholde en meters avstand.  Butikker og kjøpesentre er eksplisitt nevnt som eksempler på slike offentlige steder.

Virke tolker reglene slik at plexiglass ved kasser vil være et tilstrekkelig smitteverntiltak, og at reglene ikke er å forstå slik at det skal være både munnbind og plexiglass ved kassene. Vi forstår det også slik at butikkene fortsatt kan legge til rette for andre tiltak for å opprettholde avstandskrav, eksempelvis ved å sikre at antall kunder i butikkene er lavt nok til at avstand kan opprettholdes. Gitt at slike tiltak er iverksatt, forstår vi regelverket slik at det ikke er krav om munnbind i tillegg, da det nettopp er lagt til rette for at regelen om en meters avstand kan opprettholdes

Vi understreker videre at det fortsatt er slik at butikkene må kunne kreve legitimasjon ved salg av aldersgrensebelagte varer. Kunder kan og skal fortsatt bes om å fjerne munnbindet for å kunne legitimere seg.

Merk at påbud om munnbind gjelder også innendørs på serveringssteder både for ansatte og gjester, i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord. 

Se bransjesiden for handel

«Sosial boble» i Oslo gjelder ikke kolleger
I Oslo er det nå anbefalt at innbyggerne ikke har kontakt med flere enn ti personer i sosiale sammenhenger. Unntak er personer man bor sammen med, og personer som er i barnehage- og barneskolekohorter. Det er videre presisert at jobb-kolleger er unntatt denne regelen, og ikke trenger å telles med blant de ti. Regelen gjelder sosiale sammenkomster og sosiale kontakter.  

Oslo: kan du jobbe hjemme, så gjør det
I Oslo blir det videre tydeliggjort at alle arbeidstakere som ikke må være fysisk på arbeidsplassen, skal jobbe hjemmefra. Det understrekes at alle arbeidsgivere må kunne dokumentere at det er et system for hjemmekontor og det kreves at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha dette så langt som praktisk mulig.

Dette betyr samtidig at det fortsatt er mulig å være fysisk til stede på arbeidsplassen om arbeidets art krever det, gitt at øvrige smitteverntiltak overholdes.

 Smitteverntiltakene i Oslo gjelder fra torsdag 29. oktober klokken 12.  De nasjonale tiltak trer i kraft allerede ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober, med unntak for endringen om innreise fra røde EU-land som først trer i kraft fra midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Håndheving av tiltakene
Foreløpig er det kommet få signaler om hvordan tiltakene er tenkt håndhevet. I dagens pressekonferanse om Oslo-tiltak, slås det fast at «åpenbare og grove brudd på kommunens smittevernforskrift» vil bli fulgt opp og anmeldt. Det understrekes at dette særlig vil gjelde arrangementer der man ikke følger smittevernreglene.

 

Kilde: VIRKE